برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رایگـان رمان معشوقه رئیس pdf از فاطمه صالحی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF        

 موضوع رمان: عاشقانه/ازدواج اجباری/مافیایی

     خلاصه رمان معشوقه رئیس

برکه دختر بی پناه یکی از اعضای باند برای محافظت ازجون پدر و برادرش مجبور مـیشـه معشوقه رئیس

یه باندخلافکـار بشـه مسیح سردستـه باند مافیا برکه رو به عقد موقت خـودش در مـیاره و برکه مجبوره…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان غوطه در گرداب

دانلود رمان هیس

دانلود رمان پرنسس رویایی من

قسمت اول رمان معشوقه رئیس

هیچی نمـی گفت و منتظر بود اول من شروع به صحبت کنم….

یه سیگـار دستش بود و پشت به من رو به پنجره بیرون رو تماشا م یکرد

حتی به سمت من برنم یگشت تا نگـام کنه…!!

سرفه مصلحتی کردم که بالفاصله مسی ح گفت : بگو مـیشنوم…

صداش به شـدت خشک و جدی بود و همـین باعث مـیشـد یکم بترسم…….

با هول و ترسی که واقعا داشتم گفتم : خـودتـون مـیـدونی ن برا چی اومدم اینجا ….

مسیح گفت : گفتـه بودم که نم یشـه…!!!

مـیـدونستم ای ن حرفو مـیگـه مثل چندین بار قبل ولی من

بایـد هر جور شـده تـو سازمان باشم پس با لحن

ملتمسی گفتم : خـواهش مـیکنم من مـیخـوام تـو سازمان باشم….

مسیح گفت : سازمان جای تـو نیست…!!!

اه لعنتی همش ساز منفی م یزنه ولی من عمرا از

موضع خـودم کوتاه ب یام : من از پسش برمـیام خـواهش

مـیکنم بزار ین من هم تـو سازمان جزوی از شما باشم…!!

با لحن مسخره ای گفت : چند سالتـه؟؟

با استرس گفتم : ۲۲سالمه

صدای پوزخند و بعد صداش اومد که مـیگفت : برای

بودن تـو سازمان بچه ای م یفهمـی؟؟ !!!

تـو که قوان ین سازمان رو م یـدونی حتی پسر تـو ای ن

سن نیست و همه پسرا باالی ۲۵سالن همونجور که

مـیـدونی تعداد دختر خی لی کمه که اونم سناشون باالی

۳۰عه بعد تـو چطور….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان