برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ابر بی باران pdf از الف صاد لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان الف صاد مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان ابر بی باران

آتنه زن مطلقه ایست که با محمود رئیس شرکتش قرار ازدواج مـی گذارد

ولی دیـدن عشق سابقش تمام برنامه هایش را برهم مـی زند

سیستمش را خاموش و روی مـیزش را مرتب نمود گوشی را چک و پیام محمود را خـواند

«سر خیابون منتظرتم»

گوشی را در کیف بزرگ مشکی اش انداخت دلش هم مـی خـواست با محمود برود و هم

نمـی خـواست با خـودش هنوز کنار نیامده بود محمود مرد صبوری بود که

این مدت از این شل کن سفت کن هایش عاصی نشـده بود

خـوب مـی دانست مادرش هر روز به محض ورود به خانه منتظر این بود که خبر تمام

شـدن کـار را دهد اما او در سر هزار سودا داشت سوداهای بی سامان

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان ابر بی باران

کـاش او هم مـی تـوانست خاطراتش را از یا د ببرد مقنعه اش را صاف و وسواس گونه خط و

خطوطش را تنظ یم نمود شای د هم ناخـودآگـاه وقت تلف کرد بهرحال چاره ا ی غیر از رفتن نداشت

از همکـارانی که در سالن مستقر بودند خداحافظی کرد و به طرف آسانسور رفت وارد

کـا بین آسانسور که شـد، مجدد خـودش را در آینه چک و دست ی به مقنعه اش کشیـد

چند تار ی که به هوا بلند شـده بودند را با سر انگشتان صاف نمود و به درون مقنعه هدایت کرد

بر خلاف این که به حجاب اعتقاد ی نداشت؛ در مورد محمود سخت گی ری مـی کرد و

مقنعه را به جلوتری ن حد ممکن مـی کشی د دست خـودش نبود که هنوز نتـوانستـه این

مرد را بپ ذیرد نه این که اشکـال از…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان