برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان جنایت با طعم عشق pdf از شیرین سعادتی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان شیرین سعادتی یباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان جنایت با طعم عشق

تـو گذشتـه اتفاقاتی افتاده و حالا یه سرگرد زخم خـورده دنبال قاتل پدرشـه و یه

دختر معصوم که داره قربانی مـیشـه سرنوشت این دو نفر چی مـیشـه!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان طلسم چشمهایش شیرین سعادتی

قسمت اول رمان جنایت با طعم عشق

روبه روی آینه اتاقم ایستاده بودم و با ذوق دستم رو بین موهای رنگ شـده ام

مـیکشیـدم

امروز صبح مادرم باالخره بهم اجازه داد که موهام رو رنگ کنم

اونم نه یه رنگ معمولی، یه رنگ خاص رنگی که به چشمهام

مـیخـورد ترکیبی از خاکستری و نقره ای

موهام تا کمرم بود و مشکی رنگ بود

هیکل ظریف و قد نسبتا بلندی داشتم که همه این ها از مادرم بهم رسیـده

بود

مادرم واقعا زن زیبایی بود، حتی االن هم هست

اما چشمهام به پدرم رفتـه بود این رو از عکسهاییکه ازش داشتم فهمـیـده

بودم

تاحاال از نزدیک ندیـده بودمش هیچی ازش نمـیـدونم

حتی یک بار هم تـو آغوششنرفتم حتی نمـیـدونم زنده است یا ؟

نمـیـدونستم چرا نیست،مادرمم در این باره هیچوقت حرف نزد

تـو بچگی وقتی ازش مـیپرسیـدم که چرا من بابا ندارم؟ یا اینکه کجاست؟

جوابی بهم نمـیـداد و با بازی های کودکـانه حواسم رو پرت مـیکرد

ولی کم کم که بزرگ شـدم و با درک نگرانیه تـو چشمهاش فهمـیـدم که

هیچوقت نبایـد در این باره سوال کنم

از پدرم فقط چندتا عکس دارم که هر وقت دلتنگش مـیشم ، تـو ب*غ*لم

مـیگیرمشو اشک مـیریزم و دردودل مـیکنم

پدرم مرد جذابی بود بیشترین جذابیتش هم تـو چشمهاش بود که به یادگـار

برای من گذاشتـه بود

مامان:ریمــــا دخترم،بیا ناهار حاضره

با شنیـدن صدای مادرم که اسمم رو صدا زد لبخندی نشست روی ل*ب*م

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان