برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حوالی وهم pdf از الناز شاه ملکی مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان الناز شاه ملکی مـیباشـد

موضوع رمان: ترسناک/تخیلی/عاشقانه

خلاصه رمان حوالی وهم

تا حاال شـده یه پشت بوم رفتن، سرنوشتتـون رو عوض کنه… باعث شـه اتفاقات ترسناک و عاشقانه ای

واسه تـون رخ بده.. برا ی من شـده!

از وقتی که پام رو روی پشت بوم خـونه مون گذاشتم سرنوشتم تغییر کرد، ماجراهای عجیبی واسهام

پیش اومد؛ اول ماجراهای ترسناکی که امـیـد زندگی رو ازم گرفت و بعد..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان حوالی وهم

ناامـیـد از کل دن یا، در گوشـهای خـود را به آغوش کشیـدهام و انتظار مـی کشم؛ باالخره ی ا مرگ فرا مـی رسد،

یا معجزه!

در تاری ک ترین نقطهی زندگی ام ناگـهان کورسوی نور ی جلب تـوجه م یکند، آن کورسوی نور شایـد

همان معجزه ایست که انتظارش را مـی کشم.

هنگـامـی که حس م ی کنم پشتم خالیست، تـو م یآیی و تک یهگـاهم مـی شوی، تـو برای من همان

معجزه ای!

تـو آمده ای تا به من ثابت کن ی، این جا، حوال ی وهم و وحشت، چی ز دیگر ی هم وجود دارد؛ چیز ی به

نام عشق!

سینی چایی رو جلوی مـیالد گرفتم و وقتی یه فنجون برداشت، کنارش نشستم.

مـیالد عموم بود؛ عمو ی بیست و دو ساله ام، یعنی فقط دو سال اختالف سنی داشتیم؛ خدا

مـیـدونست که من مـی الد رو از خـواهر و برادرم هم بیشتر دوست داشتم و باهاش راحت تر بودم،

مادربزرگ و پدربزرگم فوت شـده بودند و به همـین دلیل م یالد زیاد خـون ه ما مـی اومد، اما به خاطر

عالقه شـدیـدم نسبت بهش، اصال از این موضوع ناراحت ی ا عصبی نم ی شـدم، مامان هم که مـیالد رو از

بچه هاش بیشتر دوست داشت از اومدنش خیلی…..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان