برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خطاهایم پاسوز من شـده اند pdf از Moon_shine با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Moon_shine مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان خطاهایم پاسوز من شـده اند

آرزو دختریه که تـو سنین پایین ازدواج کرده اونم بدون درک درستی از مسائل زناشویی و ازدواج

حالا چند سالی از ازدواجش گذشتـه و زندگی به ظاهر آرومـی با مهدی داره

اما این تنها پوستـه ظاهری زندگی آرزوست تـو وجود آرزو غول‌های خـوف‌ناکی

رشـد کردن که روح آرزو رو بیمار کردن دردهایی که مهدی بدون مرحم گذاشتن

روی اونها رهاشون کرده و کـار آرزو رو به جایی رسونده که

اون رو تبدیل به یه زن خطرناک کرده

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان مانی ماه Moon_shine

قسمت اول رمان خطاهایم پاسوز من شـده اند

اینجا ایستاده ام ھمـینجا لب پشت بام نیم قدم دیگر باقي مانده تا مرگ

شایـد ترس دارد پریـدن از این ارتفاع ھرکسي کھ دل پریـدن ندارد .ولي من ھم ھرکسي نیستم من

آرزویم آرزوي بیست سالھ نھ از عشق پسر ھمسایھ دارم دست بھ خـودکشي مـیزنم نھ خـوشي زده

زیر دلم

من از دست خطاھایم پرم خطاھایي کھ پاسوزم شـدند من از نجاستي کھ قلبم را گرفتھ فکرم را

گرفتھ اصلا ھمھ ي منیّت مرا گرفتھ اینجا پناه گرفتھ ام م وليمن ِ من کھ دور انداختني نیست

بایـد پا بھ پایش بسوزي کھ من سوختم

حالا ببینیـد ! این خاکستر من است کھ لب بام ایستاده کھ مـیخـواھد بپرد وتمام کند این خراب زیستن

را اما ذھنم ؟مدام مـیپرد نوک پاھایم مثل مورچھ جلو مـیرود

آیا واقعا مـیخـواھم بپرم ؟جوابم صد درصد آري ست

فریـد تند وتند حرف مـیزند حرفھایش را نمـیشنوم دیگر گوشي براي شنیـدن نمانده برایم عجیب

است این حرکـاتش

مـگر تفریحش را نکرده ؟مـگر یک بار دیگر از من یک زن خراب نساختھ ؟حال چرا اینجا ایستاده چرا…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان