برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عاشق یک روانی pdf از شمـیم مشاری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان شمـیم مشاری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان عاشق یک روانی

داستان درمورد دختری بنام اوا،خـواهره ارمـیاست

اوا به خاطره درسش ک روانشناسی خـونده ،

مجبورمـیشـه تـویه ،تیمارستان مشغول بکـار بشـه

اون جا بایه بیمار به اسم شاهداشنامـیشـه،

اوا قصمون بایـدشاهدودرمون کنه ،

حالابایـدببینیم اوامـیتـونه اینکـاروبکنه ؟

شاهدچه بلاهایی سراوامـیاره

باماهمراه باشین تاببینیم اواموفق مـیشـه یانه ؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان اگـه حالیت بودشمـیم مشاری

 متن اول رمان عاشق یک روانی

دکمھ ضبطو زدم و اھنگھ مورده علاقمو پلی کردم

سلام

با مرام

شـدی شبیھ باورام

آسه دلو رو مـیکنم تا کھ برقصی تـو برام

(مـیـدونی کی ام)

دوباره تھی

بھم مـیگی

خاصییی اینو خـودم مـیـدونم

تـو منو مـیخاستیییی اینم خـودم مـیـدونم

آھھھ عجیبم معلومھ نھ؟

دنبال بھونھ ام کھ فقط بزنم بکوبم من بیخیال زمونھ ام

مثلھ تـووو

ھمھ مثل ھمـیم دوره ھم جمعیم
حالمون خـوب

مودمون تـوپ

ھمھ بھتریم ماااااا

وای کھ چقدر بامرامـیتـو شبیھ باورامـی

دنیا بھ کـامم شیرینھ تا وقتی کھ تـو باھامـی

وای چقدر بامرامـی

تـو رفیق با وفامـی
دنیا بھ کـامم شیرینھ تا وقتی کھ تـو باھامـی

یھ قری دادم وبھ نقشھ یھ امشبم فکرکردم ھا ھا

امشب کھ شبھ جمعس

وشب جمعھ معمولا چھ اتفاقـی مـیوفتھ؟؟ھا ھا

خب خب امشب بایـد یذره کرم بریزم تـوی اتاقھ ارمـیا وصحرا

مـیـدونم بایـد چیکـارکنم

حالا یھ قره دیگھ

خب خب بزاربگم

دقـیق ۴سال از عروسی صحرا اینا مـیگذره

صحرا یھ پسل تپل مپل داره بھ اسمھ ارین

عاشقشم ٣ سالشھ انقدر باحالھ ھااروشای

نکبتمونم کھ البتھ عشقھ منھ ٧سالشھ

دندوناش داره کم کم مـیوفتھ

انقدر قـیافش باحال شـده

بھ تپلی مـیگم دندونای اروشارو من با مشتم شکوندم

کـاره بد کرد شکوندمش

تپلم از وقتی اینو گفتم ھروقت بھش نگـاه مـیکنم

صورتشو باترس برمـیگردونھ

دیوونم دیگـه

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان