برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فانوسم باش pdf از هناس نامداری مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هناس نامداری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان فانوسم باش

من باختـه بودم من تمام زندگی ام را باختـه بودم و به لب هایم رژ بی رنگی از جنس سکوت زده بودم

شایـد هم محبوبم باخت درست از زمانی که دیگر از سردی دستان و بی مهری نگـاهش گله ای نکردم

نمـیـدانم شایـد هم هردوی ما باختـه بودیم از زمانی که تمام عاشقانه هایم را در چمدانم ریختم و رفتم

تنها مـیـدانم زن به گناه حس عاشقـی اش بی پناه ترین مخلوق خداست …

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان فانوسم باش

طناز

من طنازم پر از ناز و نیاز دخترانه

پر از دلبری های عاشقانه

این روزها که در زندان و پشت مـیله های خفقان آور سر مـیکنم و هر لحظه را منتظر اجرای حکم قصاصم

هستم تمام آن ناز و نیاز و دلبری هایم فروکش کرده است تمام روزهای تکراری ام را از برم

هرروز طبق عادت این مدت به تقویم جیبی ام خیره مـیشوم و با بغض یک روز دیگر که از عمرم کـاستـه

مـیشود را خط مـیکشم

نمـیخـواهم بشمارم که تنها چند صباح دیگر نفس خـواهم داشت

فقط روزها را خط مـیکشم تا ر وزی که به اجرای حکمم موقر شـده است برسم و در عمل انجام شـده قرار گیرم

به راستی که عشق چه بر سرم آورد

که باورش مـیشود که طناز ستـوده دختری که نجابت و خانمـی و آرامـی اش زبان زد خاص و عام بود این روزها

با فکر قصاص روزهایش را شب مـیکند و شب هایش را روز

آنقدر خستـه و بی حوصله بودم که روی تخت فلزی سفت و سخت زندان دراز کشیـده بودم و

نگـاهم را بهسقف سیاه و چرک روی سرم دوختـه بودم دلم برای خانواده….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان