برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مـیراث طوفان pdf از زهرا بایندر مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا بایندر مـیباشـد

موضوع رمان: تخیلی/رمزآلود/عاشقانه

خلاصه رمان مـیراث طوفان

اکنون پس از ده سال آرامش به محفل بازگشتـه است………. اما گذشتـه همچنان خیال دست

کشیـدن از گریبان آیسو را ندارد. اشتباهات مرگبار آندیا و رامونا بر سر او آوار مـیشوند.

اینبار قربانی اصلی این انتقام عظیم پروشای نازپرورده ولی عاشق است. گویا رد

پای کینه و عداوتی کهنه، دوباره در تقدیر آیسو دیـده خـواهد شـد…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تردستی الناز محمدی

قسمت اول رمان مـیراث طوفان

تـودهی عظیمـی از مه سرد در هوای اطراف پراکنده شـده و سرمای آن تا عمق ریههایش رسوخ کرده

بود

تاریکی وهمانگیزی بر فضا چیره یافتـه و صدای زوزههای گـاه و بیگـاه گرگـهای درنده گوشـهایش را

هدف مـیگرفت……….

مدام انگشتان منجمدش را در هم فرو مـیبرد و دوباره باز مـیکرد.

شب، شب دلمردگی و پر یاسی بود.

_ویلیام، برگرد تـو چادر. داری از سرما مـیلرزی پیرمرد.

از چشمان تیز و برندهی مرد برقـی جهیـد و به سینهی شخص مقابلش فرو رفت.

_گویا هوس خنجر چوبی کردی ومپایر ضعیف!

آدام تک خندهی آرامـی کرد و به شانهی او کوفت که البتـه از جانبش واکنشی در پی نداشت.

مدتی گذشت.

ویلیام از سکوت حاکم بر بینشان پورخندی زد و بیشتر در خـود فرو رفت.

زیر چشمـی هیبت تنومند و ورزیـدهی او را مـینگریست.

این مرد انگـار سرما را حس نمـیکرد!

خب تعجبی هم نداشت…

فرق خـونآشام با انسان عادی اینجا بیشتر به چشم مـیآمد…….

دوباره سر بلند کرد و به سیاهی بیکران باالی سرش خیره شـد………..

هالل سفیـد و زیبای ماه همچون نگینی تابناک مـیان دیگر نقاط ریز و کمجان شب مـیـدرخشیـد و دلربایی

مـیکرد………….

با لحنی پر از ناامـیـدی و نارضایتی به حرف آمد:_پنج ماهه که تـو این کشور

لعنتی دنبال ردی از دگرگون شـدههای موذی….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان