برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نمـیخـوام خـواهرت باشم pdf از فائزه بهشتی راد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فائزه بهشتی راد مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان نمـیخـوام خـواهرت باشم

رمان من درمورد یه دختره که در اثر تصادف رانندگی فراموشی مـیگیره و یه پسر جوون به اسم آیـدین و

مادربزرگش وارد زندگیش مـیشن، فکر مـیکنه خانواده ش هستن ولی اون پسر کسیه که باعث فراموشیش شـده

کسی که باهاش تصادف کرده و فرار کرده حالا چرا اومده دو هفتـه ای مـیگذره و یه اتفاقاتی مـیفتـه که

اون دختر که چیزی رو به خاطر نمـیاره مـیخـواد با آیـدین و مادربزرگش زندگی کنه و…

دانلود رمان بادیگـارد اجباری فائزه بهشتی راد

متن اول رمان نمـیخـوام خـواهرت باشم

چشمامو سخت باز کردم، آخ سرم دستامو گذاشتم رو شقـیقه هام و

فشار دادم چرا دردش آروم نمـیشـه یکم فکر کردم چیزی یادم نیومد اسمم

چیه نمـیـدونم! خیلی مـیترسم خدایا من کی ام خانواده م کجان

چرا هیچی یادم نمـیاد آخ سرم! چرا اینقد سرم درد مـیکنه اینجا کجاست ای

خدا من کی ام سوال مو با صدای بلند پرسیـدم:

من کی هستم

به اطراف نگـاه کردم یه دختر کنار تخت کناریم بود که وقتی متـوجه من شـد سریع با صدای جیغ جیغویی گفت:

دختره به هوش اومدی وایسا من برم به دکتر خبر بدم!

و رفت بعد از پنج دقـیقه یه دکتر اومد و معاینه م کرد ازش پرسیـدم!

من کی هستم

دکتر متعجب نگـام کرد ولی چیزی نگفت ادامه دادم:

من چرا اینجام خانواده م کجان اصال خانواده دارم خانواده م کیا هستن

دکتر سرشو انداخت پایین و گفت:
دکتر نمـیـدونم کی هستی فقط مـیـدونم تصادف کردی و راننده ماشینی هم که بهت زده فرار کرده وقتی آوردنت بیمارستان حالت خیلی بد بود هیچ

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان