برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هانا pdf از اعظم فرخزاد لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان اعظم فرخزاد مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان هانا

هانا دختر لوس و ناز پروده ی ارباب است که از رعیت های پدرش متنفر است و یوان پسره یکی از رعیت ها

که دنبال آینده ای متفاوت است . پس از جنگ و از بین رفتن اموال ارباب ها و یکی شـدن آنها با بقـیه

ایوان که در جنگ حضور داشتـه و زندگی متفاوتی دارد به هانا ابراز عشق مـیکند…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آخر یه رویا

قسمت اول رمان هانا

مي انديشيد:هنوز فرصت باقي است.هر چه تالش كني باز كم است.اگـه هدفي داشتـه باشي و به اهدافت ايمان داشتـه

باشي و برايشان ارزشي قائل شوي حتي بعد از گذشت سال ها دير نيست و شايد اين هدف ها روزي به ثمر بنشينند.

با قامتي بلند و استـوار ولي خستـه از راه بي پايان،كنار نهر آب ايستاد و به نقطه اي خيره ماند،گويا افکـاري را كه در

مغزش جريان داشت به وضوح مي ديد و نمي خـواست هرگز از آن حالت خلسه مانند بيرون آيد تا نتيجه كار را

ببيند،زماني به مردي قدرمند و راهي باز براي اهدافي كه در سر مي پروراند رسيد و سعي و تالش خـود را به كار برد

تا به مردم كشورش خدمت كند و در همه حال صادق و خدمتگذار باشـد،وقتي به نقطه نهايي رسيد آشکـارا ديد كه

همه چيز پوچ است و واهي.

هميشـه سدي در ميان است كه مانعي براي اهدافت است و اين سدها نمي شکنند و اگر تـو با تالش خـودت آن را از

بين نبري باز سد ديگري ايجاد خـواهند كرد،چشمانش را در اطراف گرداند و با خستگي زياد روي تنه شکستـه

درختي نشست و انديشيد و آخر به يک نتيجه رسيد:..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان