برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چاییت را سرد بنوش pdf از وحیـده رحیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان وحیـده رحیمـی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان چاییت را سرد بنوش

پسری که از روی کنجکـاوی مـی خـواد همزادش رو ببینه همزاد هایی که هر کدوم برای هم جونشون رو مـی دن

همه دور هم دیگـه جمع مـیشن تا معمای یک شکل بودنشون رو پیـدا کنن هر کدومشون دغدغه و مشکلات

بزرگشون رو دارن و یکی یکی به هم هدیه مـی دن پروژه انسانیت با موفقـیت پیش مـی ره و نیروی جاذبه

بین همزاد ها عجیب به هم متصلشون مـی کنه …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تیمارستانی ها

قسمت اول رمان چاییت را سرد بنوش

ناسازگـاری
روبروی راهروی طویلی که به اتاقش ختم مـی شـد ایستاد و نفسی تازه کرد. سمت اتاقش رفت و در اتاق را باز کرد.

مانی از روی صندلی مخصوص مـیز مطالعه برخـواست و جای ش را به او داد و ذوق زده در حالی که

چشمش به صفحه لپ تاب بود گفت: پسر ببین چ ی پیـدا کردم!

گرشا متعجب روی صندلی نشست و صفحه ا یی که روبروی ش بود را بلند خـواند .

ـtwinstrangers دو قلو های غریبه، جالبه

نگـاه خی ره اش را به صفحه دوخت و چشمک ی رو به مانی زد ، تبسم کم جان ولی پر از خباثت گوشـه

لبش نشست.

این رو دیگـه از کجا آوردی؟

مانی هی جان زده کف دستانش را به هم سا ییـد و صندلی قهوه ایی رنگی از گوشـه اتاق آورد، آستین

پیراهنش را تا زد و رو ی صندلی نشست.

یکی از بچه های قد یمـی دانشکده رو دیـدم .

گرشا متعجب یک تای ابروی ش را باال انداخت.

کیو دیـدی؟

مانی پوزخندی زد.

مبین منگل.

غش غش خندیـد، خـوب مـی دانست مان ی از چه….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان