برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گـاهی شیطنت گـاهی عشق pdf از رضوان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رضوان مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/جدیـد

خلاصه رمان گـاهی شیطت گـاهی عشق

راجع به دختری به اسم تارا هست که به عروسی ارباب روستاشون دعوت مـیشـه و

زندگی پر پیچ و خمـی داره و کلی اتفاقای خـوب و بد تـو اون عروسی براش پیش مـیاد

اما دخترمون وقتی مریض مـیشـه و بستری مـیشـه ارباب خشن و بی رحم بجای برگـه ی

ترخیص عقد نامه بهش مـیـده و دختر که روحشم از چیزی خبر نداره بدون هیچ آگـاهی ای

برگـه رو امضا مـیکنه امان از اینکه عقدنامه بوده….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سرنوشت شوم

قسمت اول رمان گـاهی شیطنت گـاهی عشق

دلم مـی خـواست ببینمش نمـی دونستم چرا روش حساس بودم و همش دلم براش تنگ مـیشـد

نمـیـدونم چرا ولی روش کراش داشتم و این مسئله دست خـودم نبود

همه دور هم جمع شـده بودن و تـوی حیاط بودن از پشت پنجره داشتن بیرون و نگـاه مـیکردم مردمک چشام هی اینور اونور

مـیشـد آره دنبال تیام بود

همون پسر فوق العاده جذابی که همـیشـه لباسای جذب مـیپوشیـد و بدن شیش تیکش حتی از زیر لباس معلوم بود همونی ک موهای

بلند و لختش همـیشـه جلوی سرش بازی مـیکرد ووقتی جمعشون مـیکرد مـیخندیـد وآدمو تـوی چال لپش محو مـیکرد

دلتنگش بودم آره عشقمو مـیگم آقا تیام . پسر خـوشگل اما مغروروغیرتی فامـیل که خیلی قد و یه دنده بود

تـوی حیاط بودیم که مامان از خاله پرسیـد :ببینم تیام کجاست؟

والا نمـیـدونم. تلفنش ک زنگ خـورد پاشـد یه باشـه و اومدم گفت و رفت بیرون

من که از شنیـدن این حرف خیلی عصبی و البتـه ناراحت شـده بودم پاشـدم رفتم باال و تـوی اتاق و شروع کردم حرف زدن با خـودم

اخه خاک تـو سرت معلومه دیگ روز اول عیـدی رفتـه دوست ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان